Opzet schoolplan 2017 - 2021

Onze speerpunten

Personeelsbeleid

 De school heeft een professionele cultuur

Concrete doelstellingen

 • Elke docent is een professional en bewaakt zijn (onderwijskundig) leiderschap, ondernemerschap en vakmanschap.
 • Elke medewerker kent het schoolplan en kent de uitgangspunten van dalton en levert een inspanning deze te vertalen in de praktijk.
 • Het leren van elkaar is heel efficiënt en maakt trots: de schoolleiding faciliteert zichtbaar deze vorm van ‘van elkaar leren’: op alle functieniveaus zien we vormen van intervisie en collegiale consultatie.
 • We maken ruimschoots gebruik van Ontwikkelpunt.ozhw voor scholing/deskundigheidsbevordering en formuleren onze leervragen.
 • De docent voldoet aan het Dalton Docent Profiel.

 Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs
en de onderwijsondersteuning

Concrete doelstellingen

 • We bevorderen het onderwijsgesprek juist met elkaar: leren van elkaar en elkaars good practices.
 • Docenten kunnen op alle afdelingen worden ingezet.

Een goede begeleiding van docenten is onderdeel van beleid en ingebed in de organisatie

Concrete doelstellingen

 • De school heeft het traject van introductie, begeleiding en coaching vastgelegd; de school heeft een BOS-medewerker.

Er is een uniforme gesprekscyclus

Concrete doelstellingen

 • De gesprekscyclus kent vaste agendapunten, waaronder daltonontwikkeling, schooldoelen, persoonlijke doelen en deskundigheidsbevordering.

 Ieder doet ertoe en heeft een wezenlijke rol

Concrete doelstellingen

 • Er is in verschillende uitingsvormen oprechte aandacht voor het werk en de inspanningen van ieder personeelslid.
 • Er zijn tenminste elke twee jaar tevredenheidsonderzoeken en overleg daarover met een personeelsvertegenwoordiging.