Opzet schoolplan 2017 - 2021

Onze speerpunten

Organisatie

De schoolorganisatie is een eenheid in verscheidenheid

Concrete doelstellingen

 • In het belang van onderwijs en begeleiding kunnen teams eigen keuzes maken. Er moet echter een betere afstemming zijn met andere teams en met het algemeen beleid van de school.
 • Leerlingen van alle afdelingen en leerjaren herkennen een uniform beleid van belangrijke schoolzaken. Dat vraagt afstemming tussen teams en secties.
 • De plannen van secties en teams worden getoetst aan de schoolbrede speerpunten.

Er is sturing waar nodig en ruimte waar het kan

Concrete doelstellingen

 • De schoolleiding faciliteert, maar stuurt waar dat noodzakelijk is voor een proces- en resultaatgericht en herkenbaar uniform beleid.
 • Jaarlijks worden minimaal twee thematische bijeenkomsten georganiseerd met het gehele personeel.
 • Tijdens het schooljaar vindt reflectie plaats tussen schoolleiding en leerlingenraad.

We richten de organisatie steeds meer in voor onderwijs op maat

Concrete doelstellingen

 • In de school zijn voldoende werkplekken buiten het klaslokaal voor leerlingen.
 • We onderzoeken welke organisatorische veranderingen nodig zijn om leerlingen te stimuleren een eigen leerroute te laten volgen.
 • We ontwikkelen beleid om getalenteerde leerlingen goed te kunnen volgen.
 • Alle medewerkers zijn vertrouwd met gedigitaliseerde, leerlinggerelateerde systemen (ELO, RTTI, Magister, Office 365).

Naast de teamorganisatie leggen we meer verantwoordelijkheid bij - de vaksecties als pijlers van ons onderwijs

Concrete doelstellingen

 • Secties krijgen jaarlijks een beleidskader aangereikt. Vanuit dat kader wordt een sectieplan opgesteld waarover verantwoording wordt afgelegd.
 • Sectieleiders worden uitdrukkelijk betrokken bij beleidsontwikkeling. De vergaderingen van sectieleiders zijn bedoeld voor uitwisselen van ideeën en ervaringen en afstemming; niet voor ‘droge’ organisatorische zaken.