Opzet schoolplan 2017 - 2021

Onze speerpunten

Onderwijs

 We versterken onze Dalton identiteit

Concrete doelstellingen

 • Het daltonontwikkelingsplan wordt door ieder gedeeld en toegepast.
 • De vijf pijlers van dalton zijn steeds meer zichtbaar in de school en in ons onderwijs.
 • De Daltonvaardighedenlijn wordt verder uitgewerkt en opgenomen in de leerlingenrapportages.
 • Om het effect te vergroten, breiden we de daltonwerkgroep uit met in elk geval leden uit elk team.
 • We voeren het zogenaamde plusdocument in.

We ontwikkelen ons onderwijs naar meer gepersonaliseerd leren

Concrete doelstellingen

 • We richten ons onderwijs geleidelijk meer werk- en leerdoelgericht in, zodat leerlingen hun eigen leerroute, niveau en tempo kunnen uitstippelen.
 • In leersituaties werken we vanuit het proces: doel – resultaat – reflectie /feedback.
 • Ons onderwijs kent de mogelijkheid van keuzes.
 • Ons onderwijs is passend bij de leerling, niveau en leerstijl: leren buiten kaders, leren van vaardigheden, onder andere met behulp van digitale leermiddelen.

 De school heeft een eenduidig pedagogisch onderwijsklimaat

Concrete doelstellingen

 • Positieve feedback, belonen en vertrouwen geven, vormen de basis van ons handelen en leerlingen merken dat.
 • We leren met en van elkaar, wisselen ervaringen uit en voeren steeds het gesprek over onderwijs met secties, teams en leerlingen.