Opzet schoolplan 2017 - 2021

Onze speerpunten

Leerlingbegeleiding

Passend mentoraat

Concrete doelstellingen

 • In mentorgesprekken worden schooldoelen en persoonlijke doelen van leerlingen jaarlijks besproken.
 • We onderzoeken of de RTTI-methode een goede basis is voor het aanleren van studievaardigheden.
 • We breiden de mentorspreekavond in P1 (nu leerjaar 1 en 2) uit naar leerjaar 3.
 • We ontwikkelen beleid om getalenteerde leerlingen goed te kunnen volgen.

Meer maatwerk bij Ondersteuning & Begeleiding

Concrete doelstellingen

 • Er moet bij ontwikkelpunt@ozhw een uitgebreider trainingsaanbod komen m.b.t. coaching van (zorg-)leerlingen.
 • We willen een experiment starten met studiecoaches (aanvullend op mentoren).
 • We spnnen ons in om de interne kennis en vaardigheden m.b.t. leer- en gedragsproblemen bij leerlingen te vergroten.
 • Er is nauwe samenwerking met Koers VO, CJG, wijkteams en andere externe partijen.
 • Het beleid is gericht op meer aandacht voor hoog getalenteerde leerlingen.

Integrale aanpak sociaal-emotionele problematiek

Concrete doelstellingen

 • Er komt in de planperiode een update van het pestprotocol.
 • We werken nauw samen met professionele organisaties zoals jongerenwerk en jeugdpolitie bij preventie en aanpak.

Iedere leerling een goede plek op het vervolgonderwijs en in de samenleving

Concrete doelstellingen

 • De school ontwikkelt een LOB-CV en een plusdocument.
 • Daltonvaardigheden moeten meer expliciet benoemd worden (in het plusdocument).
 • We werken samen met bedrijven in Barendrecht e.o. (SOB) om leerlingen te helpen hun profiel/sectorkeuze bewuster te maken.