Opzet schoolplan 2017 - 2021

Onze speerpunten

Kwaliteitszorg

We hanteren heldere indicatoren voor onze kwaliteit we streven naar het beste

Concrete doelstellingen

  • We meten de kwaliteit af aan de belangrijkste indicatoren: daltongehalte; resultaten, opbrengsten en tevredenheid.

De kwaliteitscyclus is beschreven in een uitgebreide kwaliteitskalender

Concrete doelstellingen

  • Onze kwaliteitskalender wordt jaarlijks opgesteld en is een integraal overzicht van de belangrijke momenten in de kwaliteitscyclus. Daardoor is kwaliteitsdenken geborgd in de school.

Er is een uniforme gesprekscyclus

Concrete doelstellingen

  • De gesprekscyclus is het formele instrument voor beoordeling van functioneren. Daarom moet er uniformiteit in de gespreksonderwerpen zijn en is ook het uitgangspunt duidelijk: ieder functioneert in een lerende organisatie waar ook durven en fouten maken, horen bij ontwikkeling. In voorkomende gevallen worden leerlingen betrokken bij de beoordeling.

We stimuleren uitwisseling van kennis en ervaringen (binnen en buiten de school)

Concrete doelstellingen

  • We organiseren doelgericht(e) bijeenkomsten waar leervragen, ervaringen en good practices uitgewisseld kunnen worden.