Opzet schoolplan 2017 - 2021

Onze speerpunten

Externe samenwerking

We willen actief kennis en ervaring delen met netwerken zoals NDV, Stichting Technasium, Jetnet, Anglia, Delf Scolaire, etc.

Concrete doelstellingen

Kennisdeling/uitwisseling:

  • Met expert op het gebied van technologie/uitwisselingen
  • Verbinding met bedrijfsleven vanuit LOB
  • Met andere Dalton scholen (po en vo)
  • Met partners t.b.v. efficiëntere inzet van daltonuren en delen / samen ontwerpen / ontwikkelen daltontaken

Wij stimuleren dat leerlingen ook méér leren buiten de school: HO, WO, partnerscholen, bedrijven en praktijkopdrachten

 We willen meer gebruik maken van externe deskundigen (op gebied van wetenschap, politiek, kunst en cultuur)

Concrete doelstellingen

  • Tijd ter beschikking stellen voor behandeling van examenonderwerpen of interessante wetenschappelijke of maatschappelijke thema’s

 De school staat midden in de samenleving

Concrete doelstellingen

  • De school staat midden in de samenleving: Als school zijn we ons ervan bewust dat we deel zijn van een bredere samenleving: goed onderwijs en goed burgerschap vragen een voortdurende wisselwerking tussen school en omgeving.
  • In de onderbouw aanbieden van lessen digitale geletterdheid en de mogelijkheden, kansen en risico’s van social media en onveilig gebruik van digitale media.
  • Sociaal-maatschappelijke projecten organiseren.
  • In de lessen expliciet ruimte voor burgerschapsvorming.
  • Organiseren educatieve excursies.