Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Voorwoord

Op de website van de school vindt u de actuele gegevens, zoals de jaaragenda, maar ook meer beleidsmatige informatie, zoals het schoolplan, waarin we onze visie, missie en speerpunten benoemen.

De school draagt de afgeronde, dynamische driehoek als logo: een symbool voor de zo belangrijke driehoek ‘school – kind - ouders’. Een goed contact met elkaar en een goede samenwerking met elkaar vormen een basis voor welzijn en succes van uw zoon of dochter op school.

Het contact met leerlingen en ouders is er niet alleen in de dagelijkse praktijk van lessen, buitenschoolse activiteiten en ouderspreekavonden. Ook buiten de vaste contactmomenten om zijn mentoren, teamleiders, leerjaarbegeleiders en vakdocenten bereikbaar voor ouders en/of leerlingen. Wat dit betreft voert de school een laagdrempelig beleid. 

Daarnaast spreken we structureel met vertegenwoordigers van leerlingen en van ouders in de zogenaamde responsgroepen. 

Hier kunnen zij vanuit hun ervaringen met de school feedback geven op het schoolbeleid, voorstellen doen voor verbeteringen of suggesties doen voor verdere ontwikkeling van ons onderwijs. Met de bijdrage van deze responsgroepen als ‘kritische vriend’ blijven we scherp.

Meer formeel behartigen de leerlingengeleding en de oudergeleding van de Deelraad van de Medezeggenschapsraad (DMR) de belangen van leerlingen en ouders. Onze school heeft ook een actieve oudervereniging, die zich vooral inzet voor het welzijn van de leerlingen. Denk daarbij aan het traditionele kerstgala, diploma-uitreikingen en klassenuitjes.

In die genoemde driehoek wil het Dalton Lyceum Barendrecht een transparante organisatie zijn, waarbinnen leerlingen, ouders en personeelsleden zich gekend, verantwoordelijk en betrokken kunnen voelen. Lees verder