Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Regels en regelingen

COVID-19 

Het Dalton Lyceum Barendrecht hanteert in het kader van het COVID-19 virus strikte regels. Van zowel personeel als leerlingen wordt verwacht dat zij bij gezondheidsklachten die mogelijk verband houden met COVID-19 thuis blijven. Denk hierbij aan verkoudheid, koorts, benauwdheid etc

Hoe weet ik of mijn kind naar school mag bij gezondheidsklachten? Voor de meeste situaties geldt dat u gebruik kunt maken van een ‘beslisboom’ die op veel scholen gebruikt wordt. U vindt de link naar deze beslisboom op onze homepage, onder de  snelle links> COVID-19.

Vanaf maandag 12 oktober 2020 is het op alle VO-scholen van OZHW verplicht om een mondkapje te dragen. Het gaat hier om een tijdelijke huisregel die ingevoerd wordt op basis van het beleid sociale veiligheid. Dit betekent dat vanaf maandag 12 oktober alle leerlingen en medewerkers verplicht zijn om hun mond en neus te bedekken met een mondkapje wanneer ze zich verplaatsen in de school. Er dient dus een mondkapje gedragen te worden zodra de school wordt betreden en er door de gangen of pauzeruimtes gelopen wordt. In de klas tijdens de les hoeft er geen mondkapje gedragen te worden. Over een mondkapjesplicht bij praktijklessen zijn per school specifieke regels opgesteld. Ook deze schoolspecifieke regels dienen verplicht opgevolgd te worden.

Leerlingenstatuut
Het Dalton Lyceum Barendrecht kent een leerlingenstatuut, waarin de rechten en plichten van leerlingen staan beschreven. In dit statuut zijn, naast de artikelen voor de eigen school, tevens artikelen opgenomen die gelden voor alle vo-scholen onder OZHW. Het leerlingenstatuut vindt u op onze website onder het menu "leerlingen".

Verzuim
De ouders/verzorgers dienen verzuim wegens ziekte of een andere dringende reden vóór 8.30 uur telefonisch te melden aan de receptie  van de school (0180-642180).

Deze telefonische mededeling moet schriftelijk worden bevestigd op de eerste dag dat de leerling weer op school komt. Dit door middel van het inleveren van een zgn. “blauwe briefje” bij de teamassistente van de betreffende afdeling.
Verzuim wegens bezoek aan arts of tandarts moet van te voren schriftelijk worden gemeld. Een leerling die tijdens schooltijd ziek wordt, mag slechts naar huis gaan met toestemming van teamassistente of teamleider en nadat ouders/verzorgers zijn ingelicht.

Verzuim, afwijkend van de vastgestelde schoolvakanties is slechts bij hoge uitzondering, na overleg met de schoolleiding, toegestaan. Dit verlof moet schriftelijk worden aangevraagd middels een daartoe bestemd formulier, af te halen bij teamleider of te downloaden vanaf de schoolsite.
De landelijke regelingen voor verlof en geoorloofd en ongeoorloofd kortdurend en langdurend verzuim kunt u vinden op de website van de landelijke leerplichtambtenaren (www.leerplichtwegwijzer.nl).

Vakantieregeling 2020-2021                                    

Herfstvakantie 

maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober

Kerstvakantie

maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari

Voorjaarsvakantie

maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari

Paasweekend (incl. goede vrijdag) vrijdag 2 t/m maandag 5 april
Koningsdag 

dinsdag 27 april 

Meivakantie (incl. bevrijdingsdag en hemelvaart) maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei
Pinksteren maandag  24 mei
Zomervakantie maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus