Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Ouders en de school

Ouderresponsgroep
De school kent tevens een actieve en enthousiaste inbreng van de zogenaamde ouderresponsgroep. Deze responsgroep komt een aantal malen per schooljaar bijeen om ervaringen uit te wisselen met de schoolleiding. Ouders vernemen via hun kind de eerste reactie op wat er in de school gebeurt. Met die informatie kunnen zij in breder verband het schoolbeleid toetsen en suggesties doen voor verbetering.
Naast de oudergeleding van de MR en de ouderraad vormt ook de ouderresponsgroepn een belangrijk element in het streven van de school naar transparantie en open communicatie.

Oudervereniging
De Oudervereniging zet zich met name in voor een goed onderwijsklimaat en voor het welzijn van de leerlingen. Elke ouder van een leerling op onze school is automatisch lid van de oudervereniging.
De oudervereniging organiseert of faciliteert allerlei activiteiten voor leerlingen, zoals de diploma-uitreikingen, het kerstgala en klassenuitjes. Ook voert de oudervereniging een financieel beleid, waarmee zij middelen kan toewijzen ten behoeve van het algemeen nut voor de leerlingen.

Rapportage schoolvorderingen
De leerlingen ontvangen drie keer per schooljaar een rapport met hun studieresultaten. Naar aanleiding van het rapport organiseert het Dalton Lyceum Barendrecht oudergesprekken, zogenaamde tafeltjesavonden, met de mentor en of docenten Voor brugklassers is er voor de herfstvakantie een extra spreekavond naar aanleiding van de eerste observaties uit de introductieperiode. Voor de tweede en derde klassen is deze avond kort na de herfstvakantie. Via het programma Magister kunnen ouders ook digitaal de cijferresultaten inzien. Tevens zijn daarin de verzuimcijfers zichtbaar.
Naast de cijferresultaten, hebben ouders ook inzage in de resultaten van de zogenaamde citotoetsen in de onderbouw en rekentoetsen in de bovenbouw.