Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Ouders en de school

MR en DMR
De scholen onder OZHW hebben een Medezeggenschapsraad (MR) die zich bezighoudt met schooloverstijgende zaken. De MR is op een groot aantal terreinen gesprekspartner voor het College van Bestuur. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het MR reglement OZHW, dat gebaseerd is op de Wet op de medezeggenschapsraad (WMO). Door het beleid van OZHW op hoofdlijnen te toetsen, kan de MR invloed uitoefenen op de gang van zaken op de gehele Scholengemeenschap van po en vo.

Deelraad van de MR
Elke school heeft een eigen deelraad van de MR (DMR), waarin leerlingen, ouders en personeelsleden van de eigen school zijn vertegenwoordigd. De DMR is op het niveau van de school gesprekspartner van de directeur. De taken en bevoegdheden van de DMR zijn afgeleid van het reglement van de MR en vastgelegd in het deelraadreglement OZHW.

Leerlingenresponsgroep
De leerlinggeleding van de DMR houdt contact met de zogenaamde leerlingresponsgroepen, die op hun beurt in een leerlingenraad zijn vertegenwoordigd. Deze responsgroepen bestaan uit leerlingen van verschillende afdelingen en klassen. Zij vergaderen volgens een jaarschema met een lid van de schoolleiding. Zo wil de school leerlingen daadwerkelijk betrekken bij de organisatie en ontwikkeling van de school.