Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Onderwijs en begeleiding

Taak decaan:

  • Leerlingen begeleiden bij studie- en beroepskeuze
  • Ondersteunen mentoren bij keuzebegeleiding
  • Contacten onderhouden met deskundigen uit het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties
  • Advisering over studiekosten
  • Verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders en leerlingen

Ondersteuningsprofiel
De wet Passend Onderwijs, die sinds 2015 actief is, biedt scholen de gelegenheid om een eigen profiel te ontwikkelen wat betreft zorg en begeleiding van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Het Dalton Lyceum is in dit kader aangesloten bij Koers VO, een samenwerkingsverband van alle scholen in de regio Rijnmond. Vanuit Koers VO worden gelden beschikbaar gesteld voor het aanbieden van individuele ondersteuning en groepsondersteuning. Hoe dit wordt ingevuld is aan de scholen zelf. Omdat deze invulling jaarlijks wordt geëvalueerd en wordt aangepast verwijzen we voor ons profiel naar de website van Koers VO voor de meest actuele stand van zaken: https://koersvo.schoolprofielen.nl/school/dalton-lyceum-barendrecht.

Team Ondersteuning en Begeleiding
Op het Dalton Lyceum is een team van specialisten actief die helpen wanneer leerlingen een onderwijs-ondersteuningsbehoefte hebben. De zorgcoördinator ontvangt en verwerkt de diverse aanvragen voor ondersteuning die binnen komen vanaf de intake van een nieuwe brugklasleerling tot aan het eindexamen. Samen met het team worden de aanvragen geanalyseerd en worden plannen gemaakt om de leerlingen, waar mogelijk, passend onderwijs aan te bieden.

Het team werkt volgens de methode van Multi Disciplinair Overleg (MDO). Dit betekent dat alle betrokken partijen (ouders, mentor, interne en externe experts) aan tafel zitten bij een overleg om te komen tot een plan. Het initiatief voor dit overleg kan komen vanuit school of (via de mentor) vanuit ouders. Lees verder