Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Onderwijs en begeleiding

Mentor tweede- en derde klas
Ook voor de tweede klassen en derde klassen is een mentoruur op het rooster geplaatst, zodat de begeleiding vergelijkbaar is met die in de brugklas. De taak van de mentor bestaat uit dezelfde algemene taken als die van de brugklasmentor (zie aldaar onder a.).Van de leerjaargebonden taken noemen wij:

  • bijhouden en bespreken studieresultaten en studiehouding
  • begeleiden van het keuzeproces t.a.v. studie en beroep
  • voorlichting geven en begeleiden van keuze leerweg, sector en vakkenpakket (voor zover van toepassing
  • voorbereiden en opstellen “advies einde tweede jaar/derde jaar”.

Mentor overige leerjaren
Ook in de hogere klassen is er een mentor die een deel van de onder a. genoemde taken van de brugklasmentor voortzet. Er verandert natuurlijk gaandeweg wel wat in de aard van de begeleiding naarmate de leerlingen ouder (en zelfstandiger) worden. Maar er blijft een rol voor de mentor als aanspreekpunt (ook voor ouders), klankbord, belangenbehartiger en adviseur.

Dit is vooral van belang in die leerjaren waar een echt klassenverband ontbreekt door de keuze van verschillende vakkenpakketten. Ook het bevorderen van een juiste studieaanpak is hier een taak van de mentor. Er is voor de leerlingen in het rooster ruimte vrijgemaakt om wekelijks met de mentor te overleggen.

Voor de hogere leerjaren is namelijk ook een mentor/spreekuur op het rooster geplaatst. Dit uur zal afwisselend worden ingevuld in klassenverband of voor individuele coaching.

Decaan
De decaan is samen met de mentoren verantwoordelijk voor de studie- en beroepskeuzebegeleiding. Leerlingen en ouder(s) kunnen bij de decaan terecht voor advies bij het maken van keuzes voor vervolgopleidingen.

In de onderbouw ligt het accent op het begeleiden van de leerling bij het kiezen van de juiste sector of het juiste profiel. In de bovenbouw gaat het om advies bij het kiezen van een vervolgopleiding en beroep. Ook voor vragen over de financiering van studiekosten, opleidingen met een selectieprocedure e.d. kunt u contact opnemen met de decaan. Lees verder