Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Onderwijs en begeleiding

Orthopedagoog
Wanneer er onduidelijkheid is over de oorzaak van eventuele leerproblemen doet de orthopedagoog hier onderzoek naar. Wanneer er wel een oorzaak bekend is wordt door de orthopedagoog adviezen gegeven aan mentor en vakdocenten.

De orthopedagoog draagt ook zorg voor (de aansluiting van) de begeleiding van leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie door de dyslexie- en dyscalculiecoaches.

Schoolcontactpersoon wijkteams
Wekelijks is er een inloopspreekuur voor leerlingen voor kortdurende ondersteuning.
Wanneer langdurende ondersteuning nodig blijkt, zal worden doorverwezen naar het desbetreffende wijkteam om de zorg op te pakken.

Begeleider Passend Onderwijs
Voor leerlingen met een vastgestelde beperking op fysiek of sociaal-emotioneel gebied is er een Begeleider Passend Onderwijs aangesteld. Vanuit kennis en expertise rondom de beperking geeft de B.P.O.’er adviezen aan mentoren en vakdocenten omtrent de ondersteuning in de les. Ook is er een mogelijkheid om de leerling met specifieke vraagstukken individueel te ondersteunen.

Jeugdagent gemeente Barendrecht
Wekelijks is er een inloopspreekuur voor leerlingen waarin ze vragen kunnen stellen of hun verhaal kwijt kunnen bij de jeugdagent.
Daarnaast kunnen hulpverleners en/of specialisten die betrokken zijn bij de ondersteuning en begeleiding van een leerlingen altijd contact opnemen met het team Ondersteuning en Begeleiding om, in het belang van de leerling, hun kennis en expertise te delen. Lees verder