Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Meer dan les alleen

Leerlingresponsgroep en leerlinggeleding DMR
Leerlingen van alle leerjaren en afdelingen kunnen geheel vrijwillig deelnemen aan een leerlingenresponsgroep of, na verkiezing, zitting nemen in de deelraad of raad van de DMR, respectievelijk bovenschoolse MR.
De responsgroep is een inspraakorgaan en klankbord, waarin leerlingen uit eenzelfde team kunnen spreken over hun schoolervaringen en suggesties kunnen doen voor verandering of verbetering. De leerlingenraad van de (D)MR is een formeel platform, waarbij leerlingen inspraak en advies- of instemmingsrecht op beleidsvoornemens hebben.

Sport
Naast de lessen gymnastiek bestaan er voor de leerlingen ook andere mogelijkheden om aan sport te doen. Zo zijn er sportdagen voor verschillende leerjaren en neemt de school deel aan sportexcursies en sportevenementen. Leerlingen die op hoog niveau (top)sport beoefenen, worden door de school gefaciliteerd om training, wedstrijden en studie goed te kunnen blijven combineren. Hierbij wordt in voorkomende gevallen een topsportcontract aangeboden.

Excursies
Bij verschillende vakken worden ter ondersteuning van de lessen excursies georganiseerd. De aankondiging van deze excursies is steeds 

schriftelijk of per e-mail met vermelding van data, bestemming, kosten en begeleidende docenten. De kosten van een aantal excursies zijn vooraf vastgesteld en opgenomen in de ouderbijdrage.

Schoolreizen
Voor de vóórexamenklassen van de verschillende afdelingen worden meerdaagse reizen georganiseerd. Steeds vaker werken leerlingen, als onderdeel van hun leerproces, mee aan de voorbereiding en uitvoering van deze reizen. De meerdaagse schoolreizen hebben een helder programma, waarin ontspanning en educatie gecombineerd worden.Ook in andere leerjaren en afdelingen organiseren we ééndaagse reizen: aan het eind van het schooljaar als klassenuitje; in de loop van het schooljaar altijd in het kader van een vakgebied.