Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Financiën

Schoolreizen en excursies
Zoals bij het hoofdstuk over buitenlesactiviteiten staat vermeld, organiseren alle afdelingen schoolreizen en excursies, met uitzondering van de reizen aan het eind van het schooljaar, steeds met een pedagogisch of educatief doel. Hiertoe behoren ook de buitenlandse reizen. De kosten hiervan zijn per leerjaar en afdeling inzichtelijk in het overzicht ‘ouderbijdragen’ op de website.

Ouderbijdrage
De oudervereniging is betrokken bij allerlei activiteiten voor de leerlingen die het leven en werken op school interessanter en plezieriger maken. Daarom vraagt de oudervereniging een vrijwillige bijdrage van € 15,- per jaar. In de jaarvergadering legt het bestuur van de oudervereniging d.m.v. het financieel jaarverslag verantwoording af van inkomsten, uitgaven en bestemming van uitgaven.

Betalingsregeling
De schoolkosten worden jaarlijks eind september/begin oktober door middel van facturering per e-mail aan de ouders in rekening gebracht.
Via de mail ontvangen ouders een link waarmee zij kunnen inloggen op de beveiligde website van WISCollect voor het betalen van de factuur.  

Daarbij zijn er in het kader van ‘vrijwillige bijdrage’ keuzemogelijkheden. Ook is gespreide betaling mogelijk.

Via de link vindt u ook de specificatie van de schoolkosten voor de afdeling en het leerjaar van uw zoon of dochter. Een overzicht van de schoolkosten voor álle afdelingen en leerjaren vindt u op de website onder het menu ‘ouders/ouderbijdrage’.

De school heeft een beleid ‘gedragscode schoolkosten’, dat in een protocol is vastgelegd. Daarbij wordt ernaar gestreefd het kostenaspect voor ouders steeds kritisch te beoordelen en het efficiënt en nuttig aanwenden van de gemaakte kosten (bijvoorbeeld van werkboeken) zorgvuldig te controleren.

Ook wil de school de kosten van het lopende schooljaar zo goed mogelijk inzichtelijk maken en lopende het jaar niet andere zaken alsnog in rekening brengen. Er kan altijd de uitzondering zijn van bijvoorbeeld een heel speciale tentoonstelling of een unieke gebeurtenis.

Naast de genoemde schoolkosten moeten leerlingen zelf nog een aantal artikelen aanschaffen, zoals  schriften, mappen en dergelijke. Voor de brugklassen staan deze artikelen op een bijlage vermeld.