Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Financiën

Voorwaarden
De voorwaarden worden deels bepaald door de uitgever, na overleg met het schoolbestuur.
Vanuit de school worden de volgende voorwaarden gesteld:

  • Het boekenfonds verstrekt de leer- en werkboeken en digitale methodes voor alle vakken.
  • Men is verplicht bij deelname aan het boekenfonds alle leer- en werkboeken en digitale leermiddelen aan te schaffen voor het betreffende leerjaar.
  • Ouders/verzorgers zijn aansprakelijk voor vermissing of beschadiging, voor zover deze uitgaat boven de slijtage door normaal gebruik. Bij vermissing of zodanige beschadiging dat het boek/leermiddel niet meer kan worden gebruikt, één en ander ter beoordeling van de directeur, zijn zij verplicht de kosten van herstel en/of de waardevermindering te vergoeden.
    Bij ernstige nalatigheid in de behandeling van de boeken/leermiddelen volgt uitsluiting van verdere deelname.
  • De ontvangen boeken moeten door de gebruiker worden gekaft en duidelijk worden voorzien van naam, klas en schooljaar. De boeken moeten weer in goede staat worden ingeleverd.
  • Overigens dient men zich te houden aan de door de directeur verder noodzakelijk geachte voorschriften.

Materiaalfonds
De kosten voor verbruiksmaterialen bij een aantal vakken worden door de overheid niet vergoed. Daarom wordt aan de ouders een aantal kosten doorberekend. Deze kosten vormende overige niet-gesubsidieerde, waaruit de school aanschaffingen voor de leerlingen kan doen zonder telkens aan de leerlingen te hoeven vragen geld mee te nemen.

Het zou te ver voeren een volledige opsomming te geven van wat er betaald wordt uit de overige niet-gesubsidieerde kosten, maar om u een indruk te geven, volgt hieronder een kleine selectie: repetitiepapier en gekopieerde en geprinte materialen, materialen voor tekenen, handvaardigheid, projecten, materiaalkosten werkstukken, camerabewaking, etc. Op het overzicht op de website vindt u een verdere toelichting op deze kosten onder menu ‘ouders/ouderbijdragen/toelichting ouderbijdragen.