Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Financiën

Tegemoetkoming scholieren
Leerlingen van 18 jaar of ouder die een opleiding doen in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs kunnen ‘tegemoetkoming scholieren’ aanvragen. De tegemoetkoming scholieren is een bijdrage in de kosten voor bijvoorbeeld lesmateriaal, vervoer en eventueel lesgeld. De tegemoetkoming scholieren is een gift en geen lening. Op de website www.duo.nl kunt u meer informatie vinden over deze tegemoetkoming. 

Verzekeringen en aansprakelijkheid
De Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (OZHW) heeft voor al haar scholen een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten verzekerd (leerlingen, personeel, vrijwilligers). De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico).

Materiële schade (kapotte bril, fiets enz.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheids-verzekering biedt zowel de school als degenen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dit verband op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstand. 

Ten eerste is de school/het schoolbestuur niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. 

Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school vergoed moeten worden. Deze opvatting leeft bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld: tijdens de gymnastiekles wordt er een bal tegen een bril van een leerling geschopt en de bril is kapot. Deze schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed.