Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Regels en regelingen

Leerlingenstatuut
Het Dalton Lyceum Barendrecht kent een leerlingenstatuut, waarin de rechten en plichten van leerlingen staan beschreven. In dit statuut zijn, naast de artikelen voor de eigen school, tevens artikelen opgenomen die gelden voor alle vo-scholen onder OZHW. Het leerlingenstatuut vindt u op onze website onder het menu ‘leerlingen’.

Verzuim
De ouders/verzorgers dienen verzuim wegens ziekte of een andere dwingende reden vóór 8.30 uur telefonisch te melden aan de receptie  van de school (0180-642180).

Deze telefonische mededeling moet schriftelijk worden bevestigd op de eerste dag dat de leerling weer op school komt. Dit door middel van het inleveren van een zgn. “blauwe briefje” bij de teamassistente van de betreffende afdeling.
Ook verzuim wegens bezoek aan arts of tandarts moet van te voren schriftelijk worden gemeld. Een leerling die tijdens schooltijd ziek wordt, mag slechts naar huis gaan met toestemming van teamassistente of teamleider en nadat ouders/verzorgers zijn ingelicht.

Verzuim, afwijkend van de vastgestelde schoolvakanties is slechts bij hoge uitzondering, na overleg met de schoolleiding, toegestaan. Dit verlof moet schriftelijk worden aangevraagd middels een daartoe bestemd formulier, af te halen bij teamleider of te downloaden vanaf de schoolsite.
De landelijke regelingen voor verlof en geoorloofd en ongeoorloofd kortdurend en langdurend verzuim kunt u vinden op de website van de landelijke leerplichtambtenaren (www.leerplichtwegwijzer.nl).

Vakantieregeling 2019-2020

Herfstvakantie maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober
Kerstvakantie maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari
Voorjaarsvakantie maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari
Pasen maandag 13 april
Meivakantie vrijdag 20 april t/m vrijdag 1 mei
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei
Hemelvaartweekend donderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei
Pinksteren maandag 1 juni
Zomervakantie maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus